Produktion

Våra prefabprodukter i betong gjuts inomhus utan påverkan av väder och vind. Monteringen av de färdiga elementen sker på byggplatsen vilket normalt ger en kortare byggtid än vid platsbyggda betongstommar.

Vi producerar:

  • Stommar till hallbyggnader för industri, handel och bostäder. De spännarmerade produkterna utgörs vanligen av balkar typ SIB, IB, FB, och RB. Pelare, vägg- och sockelelement samt korta balkar utförs vanligtvis som slakarmerade.
  • Väggelement och balkonger till bostäder tillverkas från det enklaste oisolerade alternativen till förädlade produkter med isolering, målning samt fönstermontage.

Kvalitet

De betongelement som levereras tillverkas av betong från av Nordcert godkänd leverantör. Våra produkter är certifierade enligt Nordcerts certifieringsregler BBC och CE.

BBC märkningBBC-märket står för att de svenska byggreglernas krav på Boverkets och Trafikverkets myndighetsområden är uppfyllda.

CE-märkning 1505CE-märket är EUs märke för bestyrkande att vissa grundläggande egenskapskrav är deklarerade. Deklarationen sker dels genom en tillverkardeklaration som skall kunna uppvisas för myndigheterna när den efterfrågas, dels genom en CE-märkes information som skall åtfölja produkten.

Läs mer om vad dessa certifieringar innebär på nordcert.se och svenskbetong.se

Miljö

Nybetong produkter är klassificerade i SundaHus med bedömningsklass A vilket är den högsta miljöklassen.

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Läs mer på sundahus.se och i dokumentet Betongvaror framställda på fabrik

Företaget arbetar med långsiktigt miljötänkande där miljöaspekterna väger tungt i varje fas av tillverkningen och vid inköp av material. Det avfall som uppstår vid tillverkningen, såsom trä, plast och metall, återvinns givetvis.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön har hög prioritet och det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Här är delaktighet och engagemang från alla på företaget en drivande kraft. Vår nollvision mot olyckor och incidenter är en viktig del av detta arbete.